คุณกำลังมองหาอะไร?


ITA2564

1.

ข้อมูลพื้นฐาน

2.

ข่าวประชาสัมพันธ์

3.

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

4.

การดำเนินงาน

5.

การปฏิบัติงาน

6.

การให้บริการ

7.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

8.

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

9.

การจัดการเรื่องร้องเรียน

10.

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

11.

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

12.

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

13.

แผนป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม

14.

การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กรและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม