คุณกำลังมองหาอะไร?


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร
 
ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1
 โครงสร้างการจัดแบ่งงานภายในของหน่วยงาน
O2
 ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร
O3
 อำนาจหน้าที่
O4
 แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด
O5
 ข้อมูลการติดต่อ  
O6
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
O7
  ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8
  Q&A  
O9
  Social Network  
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O10
  แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O11
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน
O12
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การปฏิบัติงาน
O13
  คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14
  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   
     - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         
     - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
O17
  E-Service  
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O19
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
O20
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22
  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  -  ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 

  -  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

  -  ประกาศราคากลาง

  -  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

  -  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

O23
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.4 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานตามภรกิจ การทุจริตและประพฤติมิชอบ
O25
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจและการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O26
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน
O27
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O28
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O29
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   
ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O30
  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
O31
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O32
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O33
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนป้องกันการทุจริต
O34
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O35
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
O36
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 การดำเนินการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O37
  มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม
038
  แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
039
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  (รอบ 6 เดือน)
040
  การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565