วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น.นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวลัดดาวัลย์ วงษ์จีน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายวัชรินทร์ หล่อเจริญ นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมประชาคมและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2566 - 2570) ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร