วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสราวุธ อ่อนละมัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร ในการฉีดพ่นสารเคมีทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นป้องกันการแพร่ระบาดและทำความสะอาด ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้เข้ามารับบริการ ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร