วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00 น. นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางเบญญาภา อินทยารัตน์ นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมตรวจแนะนำ ควบคุม และกำกับดูแลสถานประกอบกิจการค้าส่งผลไม้/โรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้งผลไม้) เพื่อให้สถานประกอบกิจการดำเนินการให้สอดคล้อง และสร้างความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ สถานประกอบกิจการค้าส่งผลไม้ใน หมู่ 12 ตำบลนาขา อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร จำนวน 8 สถานประกอบกิจการ