วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2565 นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนางสาวชลลดา กองอาสา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2566-2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ณ โรงแรมมรกต ทวิน อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร