วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายสุพงษ์  รักษ์ศรีทอง หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วยนางเบญญาภา อินทยารัตน์ นักวิชาการอุตสาหกรรม และนางสาวนิรชา  สุนทรโฆษิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดำเนินกิจกรรมการสร้างการรับรู้ความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้กับชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และเตรียมความพร้อมพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามโครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร