วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 . นายคณิต กายสอนอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายสุพงษ์ รักษ์ศรีทอง หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน และนางสาวชลลดา กองอาสา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจังหวัดชุมพร ตามโครงการยกระดับปาล์มน้ำมันคุณภาพชุมพรสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ..2565 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  บริษัทเอส.พี.โอ. อะโกรอินดัสตรี้ จำกัด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร