วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 . นายคณิต กายสอนอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายสุพงษ์ รักษ์ศรีทอง หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ลงพื้นที่ประเมินศักยภาพโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจังหวัดชุมพร ตามโครงการยกระดับปาล์มน้ำมันคุณภาพชุมพรสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ..2565 ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  บริษัท เจริญน้ำมันปาล์ม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร